1- تهران: آقای سبحانی 
2- اصفهان: آقای حسینی/ حاجی نژاد
3- تبریز: آقای ایرجی
4- خراسان رضوی:‌ آقای حدادیان
5- خراسان جنوبی: آقای خشنود
6- یزد: آقای قلی زاده