جدول مقایسه وزن کلیه نماها با یکدیگر
نوع مصالح                  
وزن هر متر مربع (با مصالح زیرسازی)


1_ سنگ گرانیت 

80 تا 100 کیلوگرم 

2_ انواع نمای سیمانی 

70 تا 80 کیلوگرم 

3_ شیشه 6 میل با پروفیل آلومینومی 

30 تا 35 کیلوگرم 

4_ ورق آلومینیوم 4 میلیمتر 
25 کیلوگرم  

5_ ورق کامپوزیت پانل 
15 کیلوگرم 
 
    نوع آزمایش   
                                                                   
استاندارد آزمایشی                 

واحد 

 نتیجه در ورق 4 میلیمتر
چگالی
ASTM D792

 g/cm3

 1.38

چگالی سطح

ASTM D792

 kg/cm2

5.55 

پایداری در برابر آتش 

ASTM D732 

mpa  

30.60 

پایداری در برابر پوسته شدن 

ASTM D903 

m/nn

13.80 

پایداری در برابر خمش 

ASTM D790

mpa

124.00 

 

پایداری در برابر کشش 

E8

kg/cm2

4.90

افزایش طول E8%10.00